postpartum

CPI Postpartum Doulas in China

Professionals who successfully passed the program training requirements for certification lasting 4 years.

姓名, Name, City of Residence, Expiration Date
马盈盈, Ma Yingying, Jinan, March 2020
张秀媛, Zhang Xiuyuan, Daqing, March 2020
唐梦婷, Tang Mengting, Hefei, March 2020
邢海丽, Xiang Haili, Shenyang, March 2020
刘海蕾, Liu Hailei, Jinan, March 2020
裴丽娟, Pei Lijuan, Beijing, March 2020
张毅, Zhang Yi, Anhui, March 2020
蒋叶萍, Jiang Yeping, Hangzhou, March 2020
张艳慧, Zhang Yanhui, Tianjing, March 2020
魏琦, Wei Qi, Jinan, March 2020
李华梅,Li Huamei, Xuzhou, March 2020
刘林婧, Liu Lingjing, Jinan, March 2020
赵玉萍, Zhao Yuping, Shanghai, March 2020
田维美, Tian Weimei, Jinan, March 2020
王雪芳, Wang Xuefang, Hangzhou, March 2020
周羽, Zhou Yu, Jinan, March 2020
李琦, Li Qi, Jinan, March 2020
任卉, Ren Hui, Jinan, March 2020
王昱瑾, Wang,Jinan, March 2020
邱燕, Qiu Yan, Chengdu, March 2020
郝奇琦, Hao Qiqi, Xuzhou, March 2020
苗阿敏, Miao Amin, Fuyang, March 2020
刘雪梅, Liu Xuemei, Yanzhou, March 2020
李双蕾, Li Shuanglei, Jinan, March 2020
赵鑫, Zhao Xin, Qingdao, March 2020
刘溪, Liu Xi, Jinan, March 2020
Suzanna Hardin, Brookings, March 2020
张嘉桐, Zhang Jiatong, Jinan, March 2020